< กลับ ข่าวสาร
ข่าวสาร

ข้อกำหนดในการให้บริการ

วันที่โพสต์:2022-07-24 18:11:25

สัญญานี้จัดทำขึ้นระหว่างสมาชิก คุณ (โปรดกรอกข้อมูลของสมาชิกในหน้าลงทะเบียน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า [ฝ่าย A])และ ฝ่ายของเรา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า [ฝ่าย B] สัญญาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่จัดทำโดยฝ่าย B รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายและบริการเกมมือถือที่ฝ่าย B กำลังให้บริการอยู่และอาจให้บริการกับฝ่าย A ในอนาคต
หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ([บริการ] หรือ [บริการของเรา]) อยู่ภายใต้ "ข้อกำหนดในการให้บริการ" ([ข้อกำหนด]) โปรดอ่านอย่างละเอียด
หากฝ่าย A เป็นบุคคลที่ถูกกฎหมายจำกัดความสามารถ ฝ่าย A จะต้องได้รับอนุญาตจากตัวแทนทางกฎหมาย (เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง) เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากฝ่าย A เป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถ จะต้องสมัครสมาชิกโดยตัวแทนทางกฎหมายของฝ่าย A ความยินยอมและการแสดงเจตนาอื่น ๆ ของฝ่าย A ต่อสัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้รับการอนุญาตจากตัวแทนทางกฎหมายโดยชอบธรรมหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของนิติกรรม

ข้อ 1 ขอบเขตการใช้งานของข้อกำหนด
ฝ่าย B ให้บริการเกมมือถือและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย A (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริการ) ฝ่าย A ควรปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญานี้และกฎการจัดการเกมอย่างเต็มที่ สิทธิ์และภาระผูกพันของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับบริการนี้จะถูกระบุไว้ในข้อตกลงในสัญญานี้

ข้อ 2 เนื้อหาในการให้บริการ
1. เนื้อหาเฉพาะที่ฝ่าย B จัดหาให้ตามสถานการณ์จริง โดยใช้ระบบปฏิบัติการของตนเองเพื่อให้ผู้ใช้มีแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่หลากหลายผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลิงก์เกม อีเมล เป็นต้น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น การปรับปรุงหรือเสริมสร้างฟังก์ชันใหม่ใด ๆ ของบริการปัจจุบัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ จะถูกนำไปใช้กับข้อกำหนดในการให้บริการนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ฝ่าย B มีสิทธิ์ที่จะขยายบริการที่มีให้ และฟังก์ชันบริการที่มีให้โดยฝ่าย B อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว และบริการที่มีค่าใช้จ่ายจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเริ่มบริการ และเวลาที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะถูกกำหนดโดยฝ่าย B บริการฟรีจะไม่มีการแจ้งเตือน เว้นแต่ฝ่าย B เห็นว่าจำเป็น
2.ฝ่าย B จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (และข้อกำหนดในภาคผนวกใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดกลับมาอ่านข้อกำหนดนี้เป็นประจำ
หากฝ่าย B เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสมเหตุสมผล ฝ่าย B จะแจ้งให้ฝ่าย A ทราบโดยวิธีที่เหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ (ภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้) หลังจากฝ่าย B ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้แล้ว การใช้ผลิตภัณฑ์ของฝ่าย B ต่อไป ให้ถือว่าฝ่าย A ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข

ข้อ 3 บัญชีผู้ใช้
1. การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้
ผู้ใช้จะต้องยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญานี้อย่างครบถ้วนและทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น หลังจากการลงทะเบียนผู้ใช้สำเร็จ ฝ่าย B จะให้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านกับผู้ใช้แต่ละราย บัญชีและรหัสผ่านต้องเก็บรักษาโดยผู้ใช้เอง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในกิจกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดที่ดำเนินการด้วยบัญชีผู้ใช้ของตน

2. การเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้
เพื่อให้บริการนี้กับฝ่าย A ฝ่าย B จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล หมายเลขบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆของฝ่าย A ได้ เว้นแต่ว่า
(1) ฝ่าย A อนุญาตให้ฝ่าย B เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ได้
(2) กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือระเบียบการบริหารกำหนดให้ฝ่าย B เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่าย A
(3) เพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ในทรัพย์สินผลประโยชน์อื่น ๆ ของฝ่าย B ทำให้จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่าย A
ฝ่าย B จะใช้วิธีการที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่าย A ฝ่าย A ห้ามให้ผู้อื่นโอนหรือยืมบัญชีและรหัสผ่านของตน ฝ่าย B ไม่รับผิดชอบผลที่ตามมาใด ๆ กับการที่บัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของฝ่าย A ถูกนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายโดยผู้อื่น อันเนื่องจากฝ่าย A ประมาทในการเก็บรักษาหรือพฤติกรรมส่วนบุคคลอื่น ๆ

ข้อ 4 ภาระผูกพันของฝ่าย A
1. ฝ่าย A จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (เช่นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นด้วยตัวเอง (เช่น ค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้จ่ายในการเข้าอินเทอร์เน็ต)
2. ฝ่าย A จะไม่ใช้บริการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่าย B ด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือวิธีอื่นที่ไม่เป็นธรรม
3. ฝ่าย A ต้องไม่แทรกแซงบริการปกติของฝ่าย B รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
(1)การแฮกหรือแก้ไขโปรแกรมลูกค้าที่จัดทำโดยฝ่าย B
(2) การจัดทำ ใช้งาน โพสต์หรือเผยแพร่เครื่องมือเสริมหรือโปรแกรมที่ขัดขวางความเป็นธรรมของเกม (โปรแกรมโกง) รูปแบบใด ๆ
(3) ใช้ช่องโหว่และข้อผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรม เพื่อรบกวนความคืบหน้าตามปกติของเกม หรือเผยแพร่ช่องโหว่หรือข้อผิดพลาด (Bug) ดังกล่าว
(4) รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมาย
4. ฝ่าย A ต้องเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านของตนเป็นอย่างดี ละต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาที่เกิดจากการรั่วไหลของบัญชีและรหัสผ่านเนื่องจากเหตุผลของฝ่าย A

ข้อ 5 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องดำเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โปรดดูในข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
1. ฝ่าย B รับประกันว่าจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้และเนื้อหาที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่จัดเก็บตอนผู้ใช้ใช้บริการเว็บไซต์แก่บุคคลที่สาม
2. ฝ่าย B อาจร่วมมือกับบุคคลที่สามเพื่อให้บริการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้ ในกรณีนี้ หากบุคคลที่สามยินยอมที่จะรับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่าย B ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ฝ่าย B สามารถให้ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้แก่บุคคลที่สามได้

ข้อ 6 การรับประกันแบบจำกัดและข้อจำกัดของความรับผิดชอบ
สำหรับบริการนี้ ฝ่าย B ให้การรับประกันแบบจำกัดดังต่อไปนี้เท่านั้น:
1. บริการที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการโดยฝ่าย B นั้นเป็นไปตามพันธสัญญาบริการที่ฝ่าย B ประกาศอย่างเป็นทางการ
2. ฝ่าย B จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ฝ่าย B พบในกระบวนการให้บริการนี้ภายในขอบเขตที่เหมาะสมที่ได้รับอนุญาตทางธุรกิจเท่านั้น นอกจากนี้ ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ฝ่าย B ไม่รับประกันว่าบริการที่ให้จะเป็นไปตามความต้องการของฝ่าย A อย่างแน่นอน ฝ่าย B จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือการเรียกร้องที่เกิดจากการใช้บริการของฝ่าย A (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว การไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบใด ๆ รวมถึงความสุจริตหรือความเลินเล่อตามสมควร ความผิดพลาดที่ทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงินหรือการสูญเสียที่ไม่ใช่ทางการเงินอื่น ๆ)

ข้อ 7 การจัดเก็บและข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้
ฝ่าย B มีสิทธิ์ในการตัดสินว่าพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นไปตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของการให้บริการนี้หรือไม่ หากฝ่าย B เห็นว่าผู้ใช้ได้ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ มีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลที่โพสต์หรือส่งโดยผู้ใช้ และแม้กระทั่งหยุดชะงักหรือยุติการให้บริการเครือข่ายแก่ผู้ใช้ ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาสำหรับฝ่าย B

ข้อ 8 การเปลี่ยนแปลง หยุดชะงักหรือยุติบริการ
1. หากจำเป็นต้องระงับบริการเครือข่ายชั่วคราวอันเนื่องจากการบำรุงรักษาหรืออัปเดตระบบ ฝ่าย B จะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้เร็วที่สุด หากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน ฝ่าย B ก็เลือกที่จะอธิบายให้ทราบโดยเร็วที่สุดหลังจากที่บริการกลับมาทำงานได้ปกติอีกครั้ง
2. ขณะเดียวกัน ฝ่าย B ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดชะงักหรือยุติบริการเครือข่ายบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา ในกรณีที่ได้ประกาศหรือแจ้งให้ฝ่าย A ทราบล่วงหน้าแล้ว ฝ่าย B จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการหยุดชะงักหรือยุติบริการทั้งหมดของฝ่าย A หรือบุคคลที่สามใด ๆ

ข้อ 9 นโยบายการชำระเงิน
ฝ่าย B มีสิทธิ์ในการตัดสินและแก้ไขมาตรฐานการชำระเงินและวิธีการเรียกเก็บเงินของบริการนี้ ในกรณีของการปรับอัตราชำระเงิน ฝ่าย B จะประกาศบนหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องของบริการนี้ก่อนการปรับมีผลตามวันที่กำหนด
สำหรับบริการที่ต้องชำระเงินของฝ่าย B ฝ่าย A ควรซื้อบริการนี้ตามนโยบายการชำระเงินของฝ่าย B หากฝ่าย A ไม่ได้ซื้อบริการตามนโยบายการชำระเงินของฝ่าย B ฝ่าย B สามารถหยุดการให้บริการแก่ฝ่าย A ได้ทันที หากฝ่าย A ยังยอมรับบริการของฝ่าย B ต่อ ให้ถือว่าฝ่าย A เห็นด้วยและยอมรับในมาตรฐานการชำระเงินและวิธีการเรียกเก็บเงินที่ปรับของฝ่าย B
หากฝ่าย A คิดว่าฝ่าย B เรียกเก็บเงินจากคุณไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ (a) ต้องติดต่อเราภายใน 30 วันนับจากวันที่เรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้อง และ (b) หลังจาก 30 วันดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่ผิดพลาดทั้งหมดจะไม่ได้รับการคืนเงิน
ฝ่าย B อาจประมวลผลการชำระเงินของฝ่าย A ผ่านบริการของบุคคลที่สาม และฝ่าย B จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของฝ่าย A แก่บุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งฝ่าย A จะยืนยันและอนุมัติสิ่งนี้

ข้อ 10 การใช้และการเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่าน
1. ฝ่าย A จะตั้งค่าชุดหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านในขั้นตอนการลงทะเบียนของบริการนี้ หลังจากเว็บไซต์เกมของฝ่าย B ตรวจสอบและยืนยันแล้ว หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านดังกล่าวจะถูกตั้งค่าให้ฝ่าย A ใช้
2. เมื่อตั้งค่าบัญชีชุดนี้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ รหัสผ่านที่สอดคล้องกับบัญชีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกการแก้ไขที่ฝ่าย B ให้มา
3. ฝ่าย A จะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่าน ห้ามโอน ส่ง เปิดเผยหรือยืมบัญชีและรหัสผ่านชุดนี้แก่บุคคลที่สาม หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของฝ่าย A และฝ่าย A ต้องรับผิดชอบเอง
4. ห้ามบุคลากรฝ่าย B (รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าและผู้ดูแลเกม) ถามรหัสผ่านของฝ่าย A เอง
5. เว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ฝ่าย B จะเก็บรักษาบัญชีและบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่าย A ไว้ภายใน 30 วันหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง
6. หากสัญญาไม่ถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลของฝ่าย A ฝ่าย A มีสิทธิ์ใช้บัญชีเดิมและบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าที่แนบมากับบัญชีนั้นต่อไป หลังจากต่ออายุบัญชีภายในระยะเวลาดังกล่าว เมื่อระยะเวลาในวรรคก่อนหมดอายุและฝ่าย A ยังไม่ได้ทำการต่ออายุการใช้งาน ฝ่าย B อาจต้องลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมดที่แนบมากับบัญชีนั้น เว้นแต่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 11 การแจ้งการใช้รหัสผ่านบัญชีอย่างผิดกฎหมาย
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพบว่าบุคคลที่สามใช้บัญชีของฝ่าย A อย่างผิดกฎหมาย หรือมีการละเมิดความปลอดภัยอย่างผิดปกติ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบทันที หลังจากฝ่าย B ได้รับแจ้งเตือนจากฝ่าย A หรือหลังจากที่ฝ่าย B แจ้งเตือนฝ่าย A แล้ว เมื่อฝ่าย A ยืนยันว่ามีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ฝ่าย B อาจระงับสิทธิ์การใช้งานของบัญชีหรือรหัสผ่านชุดดังกล่าวชั่วคราว และให้บัญชีหรือรหัสผ่านใหม่แก่ฝ่าย A
ในกรณีของวรรคก่อนหน้านี้ ฝ่าย B จะคืนยอดเงินที่เหลือจากการถูกหักให้แก่ฝ่าย A หรือชดเชยค่าใช้จ่ายของเกมที่เทียบเท่า แต่ยกเว้นกรณีที่เป็นความรับผิดชอบของฝ่าย A

ข้อ 12 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
งานและข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์เกม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางธุรกิจ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดต่างเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่าย B หรือผู้ถือสิทธิ์ เว้นแต่กรณีที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายจากฝ่าย B หรือผู้ถือสิทธิ์ของบุคคลนั้นล่วงหน้า ห้ามไม่ให้ฝ่าย A ทำซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง แก้ไขหรือใช้ในรูปแบบอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบความผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยตนเอง
หากฝ่าย A มีการละเมิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นในเกม ฝ่าย B อาจให้ข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกของฝ่าย A บันทึกเวลาออนไลน์และประวัติการเล่นเกมโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่าย A หลังจากได้รับคำสั่งจากหน่วยงานรัฐ หน่วยตรวจสอบและหน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐาน และสัญญานี้จะถูกยกเลิกทันที

ข้อ 13 การชดเชยความเสียหาย
หากฝ่าย A ละเมิดสัญญานี้หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จนทำให้บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทพันธมิตร พนักงาน ตัวแทนและบุคลากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งหมดของฝ่าย B ได้รับความเสียหายหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของคดีความหรือค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดและการระงับคดีที่เกี่ยวข้องซึ่งบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดของฝ่าย A) ทั้งนี้ ฝ่าย A จะต้องรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อ 14 กฎการจัดการเกม
1. การถ่ายโอนข้อมูล: เมื่อมีการควบรวมเซิร์ฟเวอร์เกมของบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ที่จะถ่ายโอนไฟล์บทบาทของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์เกมอื่นของบริษัท
2. เพื่อให้วิธีการเล่นเกมเป็นไปตามมาตรฐาน ฝ่าย B จะกำหนดกฎการจัดการเกมที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม และฝ่าย A จะต้องปฏิบัติตามกฎการจัดการเกมที่ประกาศโดยฝ่าย B
การเปลี่ยนแปลงกฎการจัดการเกมจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 20
3. กฎการจัดการเกมมีสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ กฎนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้:
(1). ขัดแย้งกับข้อตกลงของสัญญานี้
(2). กีดกันหรือจำกัดสิทธิ์ตามสัญญาของฝ่าย A แต่จะไม่รวมถึงสถานการณ์ที่ฝ่าย B จัดการตามข้อกำหนดของข้อ 15

ข้อ 15 การจัดการการละเมิดกฎการจัดการเกม
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ เมื่อมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าฝ่าย A ได้ละเมิดกฎของการจัดการเกมในเกมนี้ ฝ่าย B จะประกาศบนเว็บไซต์ของเกมหรือในเกม และแจ้งให้ฝ่าย A ทราบโดยวิธีการสื่อสารทางออนไลน์แบบเรียลไทม์หรือทางอีเมล ผู้ที่ได้รับแจ้งให้ปรับปรุงจากฝ่าย B แต่ไม่ปรับปรุง ฝ่าย B จะจำกัดสิทธิ์การใช้เกมของฝ่าย A แล้วแต่กรณี ตามกฎการจัดการเกม
ฝ่าย B จะระงับสิทธิ์การเล่นเกมของฝ่าย A ตามกฎการจัดการเกม และแต่ละครั้งจะไม่เกินเจ็ดวัน
เว้นแต่จะก่อให้เกิดการยกเลิกสัญญา การจัดการกับฝ่าย A ของฝ่าย B ตามกฎการจัดการเกม จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของฝ่าย A ตามสัญญานี้

ข้อ 16 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
1. ฝ่าย B ไม่รับประกันเรื่องดังต่อไปนี้:
(1) บริการนี้จะไม่ถูกรบกวน ให้บริการทันเวลา ปลอดภัยและเชื่อถือได้หรือไม่มีข้อผิดพลาด
(2) บุคคลที่สามแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิ์ของฝ่าย A ด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย แต่หลังจากที่ฝ่าย B ได้รับแจ้งจากฝ่าย A ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ฝ่าย B จะช่วยฝ่าย A ในการกำจัดหรือช่วยในการระบุแหล่งที่มาของการละเมิด
2. ฝ่าย A ตกลงอย่างชัดเจนว่าจะรับผิดชอบความเสี่ยงของการใช้บริการเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเอง

ข้อ 17 สิทธิ์ในการร้องเรียน
เมื่อฝ่าย A ไม่พอใจกับคุณภาพการเชื่อมต่อ การจัดการเกม การเรียกเก็บเงิน และคุณภาพการบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ฝ่าย B จัดหาให้ หรือไม่พอใจกับการจัดการตามกฎการจัดการเกมของฝ่าย B ฝ่าย A อาจยื่นคำร้องเรียนไปยังศูนย์บริการลูกค้าของฝ่าย B หรือผ่านทางอีเมลหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือน และฝ่าย B จะตอบกลับผลการดำเนินการภายใน 15 วันหลังจากได้รับการร้องเรียน
ฝ่าย B จะต้องระบุสายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง สายด่วนร้องเรียนและที่อยู่อีเมลบนเว็บไซต์เกมหรือกฎการจัดการเกม

ข้อ 18 การเปิดเผยข้อมูล
ฝ่าย B จะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเกมนี้บนเว็บไซต์หรือบนกลุ่มเพจของเกม และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 19 การสิ้นสุดสัญญา
ฝ่าย A จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญานี้และคำสั่งทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากฝ่าย B พิจารณาว่าฝ่าย A ละเมิดสัญญานี้หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใด ๆ ฝ่าย B มีสิทธิ์ที่จะระงับ ยุติ หรือลบบัญชีและข้อมูล ไฟล์ข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบัญชีของฝ่าย A ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ฝ่าย A ทราบล่วงหน้า รวมถึงการยกเลิก ยุติ จำกัดคุณสมบัติสมาชิกของฝ่าย A ด้วย

ข้อ 20 สิทธิ์ในการแก้ไขและตีความ
จากการพิจารณาเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงของฝ่าย B เอง ผู้ใช้และสภาพตลาด หลังจากที่ "ข้อตกลงผู้ใช้" "นโยบายความเป็นส่วนตัว" หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของฝ่าย B มีการเปลี่ยนแปลง การที่ฝ่าย A ใช้บริการของฝ่าย B ต่อจะถือว่า ฝ่าย A ตกลงและยอมรับเนื้อหาทั้งหมดหลังจากการแก้ไข เพิ่มเติม และลบทิ้งข้อกำหนดของสัญญานี้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ภายในขอบเขตสูงสุดของการบังคับใช้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายของข้อตกลงนี้

ข้อ 21 การระงับข้อพิพาท
1. ทั้งสองฝ่ายของข้อตกลงนี้เห็นพ้องกันว่าสัญญานี้จะถูกควบคุม ตีความ และบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ และไม่รวมการใช้กฎหมายขัดแย้งกันอื่น ๆ ทั้งหมด
2. ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะได้รับการตัดสินโดยการเจรจาต่อรองที่เป็นมิตร หากไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาภายใน 30 วัน ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยื่นข้อพิพาทไปยังอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจระหว่างประเทศเซินเจิ้นของจีน เพื่อตัดสินตามกฎอนุญาโตตุลาการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษาอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาจีน และศาลอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน อนุญาโตตุลาการถือเป็นการตัดสินที่สิ้นสุด และมีผลผูกพันต่อทั้งสองฝ่าย